2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070036-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPATTRA MAPHANAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของกรดยูโซลิกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Evaluation of anti-cancer activity of ursolic acid in cholangiocarcinoma cells 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 516/2562 ลว 29 มีนาคม 2562 สอบวันที่ 22 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2562 Turnitin 3%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ คำสั่ง 1214/2561 ลว 10 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ คำสั่งที่ 1214/2561 ลว 10 กรกฎาคม 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ursolic acid inhibits proliferation and induces apoptosis through biomolecular changes in cholangiocarcinoma cells  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 ถึง 28 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center  จังหวัด/รัฐ เกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น 
Proceeding Paper Volume 78  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 204  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Sister Hirose Travel Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Sister Hirose, Japanese Cancer Association