2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ursolic acid inhibits proliferation and induces apoptosis through biomolecular changes in cholangiocarcinoma cells  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ เกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 
     ถึง 28 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 78 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 204 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The Northeast of Thailand has the highest incidence of cholangiocarcinoma (CCA), a bile duct cancer, worldwide. CCA in this region is associated with Opisthorchis viverrini infection. CCA patients usually present with late-stage disease. Current treatments for CCA give unsatisfactory results. New and more effective forms of therapy for CCA are urgently needed. Ursolic acid (UA), a natural triterpene, exhibits the anti-cancer activities, e.g., suppressing proliferation and inducing apoptosis. The objectives of the present study were to: i) evaluate the cytotoxic effect of UA against CCA cells; ii) investigate UA-induced biomolecular changes by synchrotron radiation-based Fourier-transform infrared microspectroscopy (SR-FTIRM); and iii) detect apoptosis using flow cytometry. The results showed that UA inhibited CCA cell proliferation in a dose- and time-dependent manner. The SR-FTIRM results revealed significant modifications in the absorption bands of proteins and lipids, supporting the ability of UA to induce apoptosis. Flow cytometric data confirmed apoptosis-inducing property of UA and membrane changes during apoptosis. Thus, UA may be a promising candidate for CCA treatment. 
ผู้เขียน
605070036-7 น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Sister Hirose Travel Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Sister Hirose, Japanese Cancer Association 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 28 กันยายน 2562 
แนบไฟล์
Citation 0