2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seed priming with hydrogen peroxide alleviates the effects of drought stress in rice (Oryza sativa L.) seedlings 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca 
     ISBN/ISSN 1842-4309 
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน 3
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 273-283 
     บทคัดย่อ Drought stress is a major factor limiting crop growth and yield. Hydrogen peroxide (H2O2) is known as a signalling molecule in the plant cell in which activates multiple physiological changes that play essential roles in tolerance mechanism. This study investigated the effects of seed priming with H2O2 on growth, some physiological characteristics and antioxidant enzyme activities in rice seedling under drought stress. Rice (Oryza sativa L.) cv. ‘Khao Dawk Mali 105’ seeds were primed with 0 (distilled water), 1, 5, 10, and 15 mM H2O2 and grown for 21 days. The seedlings were subjected to drought stress by withholding water for 7 days. The results showed that priming with low concentrations of H2O2 improved plant growth and biomass as well as relative water content, malondialdehyde content, electrolyte leakage. Priming with H2O2, however, had no beneficial effect on chlorophyll content, proline and leaf total soluble sugar. Seed priming with appropriate levels of H2O2 also enhanced antioxidant enzyme activities including superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), and guaiacol peroxidase (GPX). It is concluded that seed priming with 2-10 mM H2O2, is beneficial for enhancing drought tolerance in rice seedling by increasing antioxidant capacity, which in turn reduces oxidative stress and damages to the cellular components. 
     คำสำคัญ antioxidant enzymes; drought stress; hydrogen peroxide; rice; seed priming  
ผู้เขียน
607020052-3 น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0