2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020052-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEERAPHORN JIRA-ANUNKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากภายนอกต่อกลไกการทนแล้งในข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF EXOGENOUS HYDROGEN PEROXIDE ON DROUGHT TOLERANCE MECHANISM IN RICE (Oryza sativa L.) CV. KDML 105 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 281/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 986/2561 ลว 7 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 952/2560 ลว 10 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seed priming with hydrogen peroxide alleviates the effects of drought stress in rice (Oryza sativa L.) seedlings 
ชื่อวารสาร NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca 
ISBN/ISSN 1842-4309  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 March 2020 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 273-283  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of exogenous hydrogen peroxide in rice (Oryza sativa L.) seedlings under drought stress 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม International Conference on Life Science and Biological Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤศจิกายน 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Higher Education Forum 
สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center  จังหวัด/รัฐ Osaka  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Higher Education Forum 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract