2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BIODIVERSITAS 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Smujo International for The Society for Indonesian Biodiversity and Sebelas Maret University Surakarta 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Anuran, snake, Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex, prey items 
ผู้เขียน
627020008-8 น.ส. ประไพพร ทองเปราะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
615020101-3 น.ส. จิดาภา ชื่นสกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0