2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615020101-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิดาภา ชื่นสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIDAPA CHUNSKUL
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561  ) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DNA BARCODING STUDY OF AMPHIBIANS IN PHU KHIAO – NAM NAO FOREST COMPLEX, NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 310/2562 ลว 29 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 265/2565 ลว 19 พ.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 878/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 878/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร BIODIVERSITAS 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Smujo International for The Society for Indonesian Biodiversity and Sebelas Maret University Surakarta 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 August 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ