2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Zoonotic Helminthiases in Rodents (Bandicota indica, Bandicota savilei, and Leopoldamys edwardsi) from Vientiane Capital, Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-5 
     บทคัดย่อ The zoonotic helminths of three rodent species, B. indiaca, B. savilei and L. edwardsi were investigated in Vientiane Capital, Lao PDR. A total of 310 rodents were infected with 11 species of helminth parasites. There were 168 (54.2%) of 310 rodents infected with zoonotic helminths. From our results, there are six recorded zoonotic helminth species, and the highest prevalence was exhibited by Rallietina sp. (30.7%) followed by Hymenolepis diminuta (17.7%), Hymenolepis nana (2.6%), Echinostoma ilocanum (1.9%), Echinostoma malayanum (1.3%) and Angiostrongylus cantonensis (1%). This is the first study of zoonotic helminths in L. edwardsi and the first report of H.diminuta, H. nana, E. ilocanum, and E. malayanum in Bandicota indica and B. savilei, and the first demonstration of A. cantonenensis in B. indica in Lao PDR. From our results, these three rodents are potentially important reservoir host of zoonotic helminths. Thus, effective control programs should be considered for implementation to prevent the transmission of these zoonoses in this area.  
     คำสำคัญ Zoonotic Helminths, Rodents, Bandicota indica, Bandicota savilei, Leopoldamys edwardsi 
ผู้เขียน
615070039-2 Ms. PHAVINY SITHAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
637070003-9 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
485090019-3 Mr. ONEKHAM SAVONGSY
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
507100020-1 Mr. NALY KHAMINSOU
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0