2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 637070003-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THAKSAPORN THONGSEESUKSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2563 คำสั่งที่ 1863/2563 ลว 15 ตุลาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน ได้ S
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ คำสั่งที่ 1300/2563 ลว 24 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ คำสั่งที่ 1300/2563 ลว 24 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Zoonotic Helminthiases in Rodents (Bandicota indica, Bandicota savilei, and Leopoldamys edwardsi) from Vientiane Capital, Lao PDR 
ชื่อวารสาร The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 August 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-5  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ