2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31863   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Porntip Laummaunwai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070036-2  Mr. NURHADI EKO FIRMANSYAH   คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่ง 232/2562 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562  
615070039-2  Ms. PHAVINY SITHAY  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1128/2562 ลว 4 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627070012-7  นาย อัมภัส วิเศษโมรา  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1249/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin, and gentamicin against Acanthamoeba cysts.  
ชื่อวารสาร International Ophthalmology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Ophthalmology 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ