2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะครู และ 3) เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารจำนวน 10 คน และครูดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคาย จำนวน 209 คน รวมจำนวนทั้งหมด 174 ศูนย์ 219 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .961 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ Pearson Product Coefficient และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
     คำสำคัญ วัฒนธรรมคุณภาพ, สมรรถนะครู ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้เขียน
615440008-3 น.ส. วริศรา โยธา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0