2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615440008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วริศรา โยธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARISSARA YOTHA
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE QUALITY CULTURE EFFECTED TEACHER’S COMPETENCY IN THE CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER THE LOCAL GOVERNMENT ORAGANIZATION NONGKHAI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มกราคม 2563 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 68/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มกราคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 6/2563 ลว. 17 ก.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 26 กรกฎาคม 2563 Good
F รับรองการแก้ไข 11 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 21/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2563 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ