2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The relationships among illness perceptions, fear-avoidance beliefs and disability in patients with chronic low back pain in Da Nang, Viet Nam 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร faculty of Nursing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study was aimed to study the relationships of fear-avoidance beliefs (FAB), illness perceptions (IP), and disability in chronic low back pain (CLBP) patients in Da Nang, Vietnam. A Cross-sectional study in 85 patients with chronic LBP were collected on a socio-demographic questionnaire, Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire, Modified Illness Perception Questionnaire-Revised, and the Modified Oswestry Disability Questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient. The results showed that the score for FABpa (physical activity) and FABw (work) revealed were 69.4% and 37.3%, respectively. The patients held a strong belief in the chronic timeline (3.9±0.9) and the consequences (3.6±0.9). A severe to bed-bound disability was found in 62.3% of the participants. Furthermore, significant positive correlations were observed among variables. Moderate positive correlation were found between disability and FAB total (r=0.488, p<0.01), chronic timeline (r=0.378, p<0.01); consequences (r=0.495, p<0.01), emotional representations (r=0.418, p<0.01). In conclusion, there are positive correlations among fear-avoidance beliefs, illness perceptions, and disability in patients with chronic low back. Nurses or health care providers should concern these variables while caring for patients with chronic low back pain.  
     คำสำคัญ disability, illness perceptions, fear-avoidance beliefs, chronic low back pain 
ผู้เขียน
605060100-0 Miss NGUYEN THI HAI [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0