2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 THE OPERATION OF CARING AND SUPPORT STUDENT SYSTEM AND ENHANCING STUDENT RESILINCE IN SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียน และ 2) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ขั้นตอนที่สอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการส่งต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียน พบว่า ควรส่งเสริมการเก็บรวมรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและปรับปรุงโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพจริง จัดกลุ่มนักเรียนจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ และแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วม ป้องกัน แก้ไขก่อนเกิดปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สรุปประวัตินักเรียนส่งต่อผู้เชี่ยวชาญและติดตามผลนักเรียนที่ถูกส่งต่อ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ สอนเรื่องทักษะชีวิต ประสานภาคีเครือข่าย มีระบบติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
     คำสำคัญ การดำเนินงาน, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, การส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตนักเรียน 
ผู้เขียน
615440006-7 นาย ชาตรี อดทน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0