2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตเอเชีย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกด้วยการวิจัยเชิงเอกสารและยืนยันองค์ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกตามองค์ประกอบ นำมาจัดกลุ่มตามกรอบการเรียนรู้พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ก่อนนำมาเข้ากระบวนการประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะเพื่อหาฉันทามติโดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนักวิชาการ 5 คนและนักปฏิบัติ(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) 5 คน ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกที่ประกอบด้วยหลักสำคัญ ได้แก่ 1) จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งพุทธิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 2) พัฒนาจากภายในตนเองไปสู่การเชื่อมโยงตนเองกับคนและสังคมภายนอก 3) มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ 4) เริ่มต้นด้วยการพัฒนาความเข้าใจในมนุษย์ 5) ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ 6) ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ทั้งนี้แนวทางที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกต่อไปได้ในอนาคต 
     คำสำคัญ ความร่วมรู้สึก ภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึก การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ผู้เขียน
597050035-4 นาย ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0