2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597050035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATRAVOOT VATANASAPT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF INDICATORS FOR THE EMPATHIC LEADERSHIP IN THE PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 6 มีนาคม 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.ฉ. 28/2561 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561)
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2561 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 527/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 151/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin 11%
F แจ้งผลสอบ 24 สิงหาคม 2563 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.421/2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 เสนอ กก.คณะ วันที่ 20 ต.ค. 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ.302/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ.302/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2563 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ