2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ “Roles of Customer Satisfaction towards Brand Advocacy: A Case Study of MICE Standard Hotels in Bangkok 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (SJR) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change (ISSN 22011323) Q2 
     ISBN/ISSN International Journal of Innovation, Creativity and Change (ISSN 22011323) Q2 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ Regular Issue 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract The purposes of this study were 1.) to find factors affecting customer satisfaction and 2.) to study the mediating role of customer satisfaction on service quality, perceived value, and brand advocacy in hotels with MICE standards in Bangkok, the biggest MICE city in Thailand. In this survey, the questionnaire was used to collect data from 428 participants who had stayed at 39 MICE standard hotels in Bangkok. All of them visited the city for MICE reasons (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions). The data were then analyzed by using frequency distribution, arithmetic mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, structural equation modeling analysis, and mediating analysis from Sobel’s test. The results revealed that perceived value had the strongest positive direct effect on brand advocacy, while it affected customer satisfaction only partially. In addition to the main objectives, this study also contributes to providing a valuable guideline for the potential development of customer service, customer perception, and customer satisfaction, as well as giving useful information for the improvement of MICE cities and the MICE hotel industry.  
     คำสำคัญ Keywords: Customer satisfaction, brand advocacy, customer service, service quality, perceived value 
ผู้เขียน
615210022-1 น.ส. ชนกธาดา ภูหลงเพีย [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 7