2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ดนตรีชาติพันธุ์เนกริโต ในคาบสมุทรมลายู : ประวัติและปฏิสัมพันธ์ทางดนตรี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ปาริชาต 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     ISBN/ISSN 2651-0804 
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 182-197 
     บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์เนกริโตในคาบสมุทรมลายู มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีชาติพันธุ์เนกริโต 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์นักดนตรีจำนวน 20 คน และกลุ่มชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือชาวมันนิในประเทศไทยและชาวจาฮายในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ดนตรีชาติพันธุ์เนกริโตในคาบสมุทรมลายู มี 2 ประเภทคือ 1) ดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม 2) ดนตรีทั่วไปในชีวิตประจำวัน องค์ประกอบดนตรีมีสังคีตลักษณ์แบบทำนองเดียว ความหมายเนื้อร้องส่วนใหญ่สื่อถึง สัตว์ป่า ต้นไม้ และภูเขา มีระดับคู่เสียงห่างไม่เกินคู่ห้า บันไดเสียงเสียงเมเจอร์ พบเครื่องดนตรีจำนวน 6 ชิ้น เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เน้นให้จังหวะ ลักษณะการบรรเลงโดยการดีด เคาะ การดึง และเป่า ปัจจุบันวัฒนธรรมดนตรีชาวเนกริโตมีการเปลี่ยนจากอดีตเพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ เทคโนโลยี การสื่อสาร และระบบเศรษฐกิจที่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตชาวเนกริโต  
     คำสำคัญ เซวัง เนกริโต คาบสมุทรมลายู 
ผู้เขียน
587220021-8 นาย ทยา เตชะเสน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0