2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587220021-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทยา เตชะเสน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAYA TAYCHASAY
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ดนตรีชาติพันธุ์เนกริโต ในคาบสมุทรมลายู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Negrito Ethnic Music in Malaya Peninsula 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 6 มกราคม 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งที่ 122/2561 ลว. 25 มิถุนายน 2561 เปลี่ยนแปลงจาก คำสั่งเลขที่ 240/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ดนตรีชาติพันธุ์เนกริโต ในคาบสมุทรมลายู : ประวัติและปฏิสัมพันธ์ทางดนตรี 
ชื่อวารสาร ปาริชาต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ISBN/ISSN 2651-0804  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2563 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 182-197  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ เครื่องดนตรีชาติพันธุ์มันนิ : ปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2563 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ