2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการท าการตลาดของร้านยูนีค มัลติแบรนด์และคาเฟ่ ผ่านสื่อออนไลน์ THE GUIDELINE FOR MARKETING OF UNIQUE STORE MULTI-BRANDS AND CAFES THROUGH ONLINE MEDIA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) “Business Transformation”  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก7น  
     สถานที่จัดประชุม ห}องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก7น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 701-708 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ และปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ใน การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการท าการตลาดออนไลน์2) เพื่อหาแนวทางในการท าการตลาด ของร้านยูนีค มัลติแบรนด์และคาเฟ่ ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านยูนีค มัลติแบรนด์และคาเฟ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ อยู่ที่ 15,001-20,000 บาท ช่องทางในการใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้Facebook ใช้เวลา 2-4 ชั่วโมงต่อวันในการใช้สื่อ ออนไลน์ ช่องทางในการซื้อสินค้าแฟชั่น ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่อยากให้จัด พบว่า ซื้อ1 แถม 1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ รูปแบบ สวยงาม ทันสมัย ด้านราคา คือ ราคาเสื้อผ้าเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ มีความน่าเชื่อถือ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นแก่สมาชิกผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ด้าน บุคลากร คือ พนักงานมีความรู้ในตัวสินค้าสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ด้านกระบวนการ คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าสามารถตอบ ค าถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ มีการใช้รูปสินค้าจริงในการน าเสนอทุกครั้ง แนวทางในการท า การตลาดของร้าน คือ โครงการที่ 1 รักษามาตรฐานของสินค้าแฟชั่น โครงการที่ 2 สร้างแบรนด์ของร้านให้ลูกค้ารู้จัก โครงการที่ 3 จัดโปรโมชั่น ส่งฟรี ส่งเร็ว ส่งถึงหน้าบ้านคุณ 
ผู้เขียน
615740199-9 น.ส. วิรัญชนา วิไลพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0