2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกระบวนการ สุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัท ไทยพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) “Business Transformation”  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1069-1076 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธก เพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกด้านความสุข และความ ประทับใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วม ทั้งหมด 27 คน หาจุดร่วม และจุดโดดเด่น นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti ร่วมกับการวิเคราะห์ซออาร์ ทฤษฎี ความสุข และแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข จากผลการศึกษา ผลการค้นพบจุดร่วม และจุดโดดเด่นประสบการณ์เชิง บวก ทำให้ได้แนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพาข้าวอิ่มสุข 2) โครงการสุขสันต์คนพิเศษ และ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน “รักเหมา เราต้องพร้อม” และ 4) โครงการไทยพัฒน์ ตะลอนทัวร์สุขใจไปด้วยกัน พบว่า โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว สามารถตอบสนองความสุข และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้ โดยพนักงานในองค์กรมีอัตราการขาดงานโดยไม่ลาล่วงหน้าลดลง เฉลี่ย 6 คนต่อผลัด จาก 13 คนต่อผลัด จากผลดังกล่าว แสดงว่า การจัดทำโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาเป็นแนวทางในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรได้ 
ผู้เขียน
615740210-7 น.ส. สุวิภา พินิจการวัฒน์กุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล NCBMI  
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 3 ตุลาคม 2563 
แนบไฟล์
Citation 0