2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการไหลเวียนสินค้าสำเร็จรูป ด้วย IDEF ร่วมกับ Why-Why Abalysis กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 430 - 438 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าในกระบวนการไหลเวียนของสินค้าสำเร็จรูป และเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการไหลเวียนของสินค้าสำเร็จรูปด้วย IDEF (Integrated Definition Function Modeling) ร่วมกับ Why-Why Analysis โดยวิธีการดำเนินการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 16 คน ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ร่วมกับวิเคราะห์ข้อมูล ECRS และ Why-Why Analysis ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ความสูญเปล่าในกระบวนการไหลเวียนของสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่เกิดในกิจกรรมตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าประเภทไม้อัด และไม้แปรรูปหลังจัดเก็บที่เกิดความซ้ำซ้อน จึงเสนอแนวทางลดความสูญเปล่าด้วยหลัก ECRS พบว่าสามารถลดระยะเวลาในกระบวนไหลเวียนได้จากก่อนปรับปรุงมีระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ที่ 39.07 นาที และมีต้นทุนแรงงานอยู่ที่ 38.06 บาท เมื่อทำการปรับปรุงกระบวนการพบว่า ระยะเวลาในกระบวนการไหลเวียนลดลงเหลือ 27.09 นาทีคิดเป็นร้อยละ 30.66 และต้นทุนแรงงานลดลงเหลือ 22.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างให้ความสำคัญกับความสูญเปล่าในกระบวนการไหลเวียนของสินค้าสำเร็จรูป โดยเฉพาะไม้อัด และไม้แปรูป ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากกการวิจัย ในการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
ผู้เขียน
615740205-0 นาย สิริภพ นิธิวัฒนศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0