2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาหารจานด่วนประเภทไก่ทอดเคลือบซอสเกาหลีของร้าน V CHICKEN ในตลาดต้นตาล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ ทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63-68 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดสำหรับอาหารจานด่วน ประเภทไก่ทอดเคลือบซอส เกาหลีของร้าน V-Chicken ในตลาดต้นตาล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทดลอง (Pre-test) ทั้งหมด 50 ชุด วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลการวิเคราะห์ 0.83 จึงยอมรับได้ว่ามีความเชื่อมั่น ซึ่งรวมกับการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรที่มาใช้บริการตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 คน (จำนวน 50 ชุดแรกมาจากกลุ่มตัวอย่าง) แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติ ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค อาหาร Fast Foods ประเภทไก่ทอด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหาร Fast Foods ประเภทไก่ทอดที่ิห้างสรรพสินค้าเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร Fast Foods ประเภทไก่ทอด เฉลี่ยเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาท เหตุผลที่เลือกบริโภคเนื่องจากชอบรสชาติ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค ได้แก่ เพื่อน สำหรับปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร Fast Foods ประเภทไก่ทอด พบว่าการมีรสชาติอาหาร คุณภาพอาหาร ความสดใหม่ ความหลากหลายของเมนู ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีป้ายราคาชัดเจน ทำเลที่ตั้งมีสถานที่จอดรถ บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน รวมถึงพนักงานให้บริการด้วยความกระตือรือร้น พูดจาสุภาพ มีความใส่ใจลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งสิ้นและจากการศึกษา ความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร Fast Foods ประเภทไก่ทอด เคลือบซอสของร้าน V-Chicken พบว่ามีความพึงพอใจด้านรสชาติอาหาร คุณภาพวัตถุดิบ ความหลากหลายของเมนู ราคา และทำเลที่ตั้งของร้านมากที่สุด 
ผู้เขียน
615740145-2 นาย ธีรพงศ์ จิรวัชรเดช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0