2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้เครื่องมือความสุข 8 ประการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษา: เจ้าหน้าที่ลูกค้า สัมพันธ์ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1058-1068 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทับใจและความสุขในด้านการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2) เพื่อจัดทำแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น ทำการศึกษากับพนักงานจำนวน 30 คน ผลการศึกษา พบว่า จากการสัมภาษณ์ความต้องการของพนักงาน ได้ค้นพบความต้องการของพนักงานและได้สรุปปัจจัยที่เป็นจุดร่วม ดังนี้ ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น ทุกอย่างดีอยู่แล้ว พอใจที่เป็นอยู่ ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการกระบวนการทำงานที่มีระบบ มีการแบ่งงานที่ชัดเจน ปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น ดังนี้ ต้องการทำงานใกล้บ้าน ต้องการหัวหน้าที่มีความยุติธรรม ต้องการอิสระในการทำงานและความยืดหยุ่นในงาน ต้องการเรียนรู้งานใหม่ๆ ต้องการสวัสดิการครอบคลุมทุกด้าน แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อ้างอิงตามทฤษฎีความสุขทั้ง 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี น้ำใจงาม การพัฒนาความรู้ การมีคุณธรรม การผ่อนคลายการทำงาน การรู้จักใช้เงินเป็น การมีครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมดี ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทริปเปิลที โครงการมีความสุขทุกทีที่เจอกัน และโครงการทริปเปิลทีเพื่อชุมชน 
ผู้เขียน
615740193-1 นาย วรวุฒิ พิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0