2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploring Pre-Service Teachers’ Beliefs About Mathematics Teaching And Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Solid State Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pennwell Corporation 
     ISBN/ISSN 0038-111X 
     ปีที่ 63 
     ฉบับที่
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 405-413 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was explore pre-service teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning. The target group was 90 pre-service teachers, they were fourth-year bachelor’s degree students in Mathematics Education Program, Faculty of Education Khon Kaen University, the academic year 2019. This program has implemented Lesson Study with Open Approach in the curriculum. The data were collected from a survey of beliefs about mathematics teaching and learning. The data were analyzed by using Tatto,.et al (2008) conceptual framework of beliefs about mathematics teaching and learning. Using a statistical method to quantitative data analysis which is the mean and standard deviation. The results found that 1) beliefs about the nature of mathematics as the highest mean is mathematical problems can be solved correctly in many ways((x ) ̅= 4.67). 2) beliefs about learning mathematics as the highest mean is teachers should encourage students to solve mathematical problems on their own ((x ) ̅= 4.68). 3) beliefs about mathematics achievement as the highest mean is if you want to be good at mathematics, you need to have a mathematical mind. ((x ) ̅=3.57). 4) beliefs about preparedness for teaching mathematics achievement as the highest mean is teachers should have a positive attitude toward students who have difficulty solving problems. ((x ) ̅= 4.76). 5) beliefs about program effectiveness teachers should have a reflection on their teaching ((x ) ̅= 4.50). 
     คำสำคัญ Pre-service teachers, Beliefs about mathematics teaching and learning, Lesson Study, Open Approach 
ผู้เขียน
615050119-6 น.ส. นภัสสร ทรายทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0