2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050119-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นภัสสร ทรายทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NABHATSORN SAITHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสำรวจความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EXPLORING PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING 
รายละเอียด ป.โท คณิตศาสตร์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.032/2563 ลว. 12 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2563 27% ยื่นภาคปลาย 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 230/2562 ลว. 1 พ.ค .2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-