2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050119-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นภัสสร ทรายทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NABHATSORN SAITHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสำรวจความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EXPLORING PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING 
รายละเอียด โท คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 : โทรศัพท์ 0956497393 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.032/2563 ลว. 12 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2563 27% ยื่นภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.413/2563 ลว. 1 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 27 สิงหาคม 2563 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 28 กันยายน 2563 ยื่นเปลี่ยนชื่อเรื่องผ่านระบบ
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 พฤศจิกายน 2563 เสนอ กก.คณะ 25 พ.ย. 2563
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 พฤศจิกายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 230/2562 ลว. 1 พ.ค .2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploring Pre-Service Teachers’ Beliefs About Mathematics Teaching And Learning 
ชื่อวารสาร Solid State Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pennwell Corporation 
ISBN/ISSN 0038-111X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2020 
ปีที่ 63  ฉบับที่
เดือน October  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 405-413  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ