2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Scratch and Surface Roughness Detection on Magnetic Disk by using Red and Blue Light Reflection Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
     ISBN/ISSN 2278-0181 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 567-576 
     บทคัดย่อ In hard disk drive (HDD) manufacturing processes, a quality inspection mainly focuses on detecting the scratches on the magnetic disk since it could essentially affect the read/write ability of the HDD. In this research, a non-destructive technique using light reflection technique to detect the scratch on the magnetic disk is proposed. The red and blue laser diodes are performed as a detector to identify the size and position of scratches where an optimistic intensity of laser power is measured. It is clearly indicated that the scratches on the magnetic disk can be experimentally detected by this newly invented instrument. The size and position of scratches can be also examined by using either red or blue laser. It is intriguingly found from the laser power intensity analysis that the detected signal is independent on distance between magnetic disk and laser source. The scratched characteristics are well agreed with those obtained from Scanning Electron Microscope (SEM) and Stereoscopic Microscope (SM). One of its advantages is that it is able to utilize during the fly testing in order to rejection of damaged disk prior to further HDD manufacturing process. 
     คำสำคัญ Hard disk drive, Light reflection technique, Magnetic disk, Scratches detection 
ผู้เขียน
627040030-3 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0