2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ACHINEE POLSAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบระบบตรวจจับรอยขีดข่วนอัตโนมัติบนแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลโดยวิธีการสะท้อนแสง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Design of Automatic Scratch-Detection System on Magnetic Media by using Light 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 867/2562 ลว.21 ตุลาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 870/2562 ลว.21 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-