2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Automatic Scratch Detector for Magnetic Disk 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mahasarakham International Journal of Engineering Technology 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Thailand 
     ISBN/ISSN 2408-1566 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน July-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 89-92 
     บทคัดย่อ The development of an automatic scratch detector for a magnetic disk aims to detect scratches on magnetic disk surface at the micrometer level. In hard disk manufacturing industry, it is vital to focus on hard disk quality checking. [Every piece is scrutinized, especially a magnetic disk inspected for scratches. They are occurred during industrial manufacturing processes and by read/write head devices. It may affect data storage performance of magnetic disk.] In this study, scratch detector is operated by reflective method, using the principle of laser reflection (Laser). The beam is sent to disk surface and reflected to photo diode, which is a light receiver. It is found that when the intensity of laser beam received by photo diode reflect on scratched and nonscratched area differently. Light intensity is decreased when it reflects on scratched area. The signal amplitude is between 2.1 - 4.3 volts. It is indicated that the magnetic disk surface is scratched. Finally, it revealed that width of scratch magnetic disk measured by Stereo Microscope (SM) was 30 micrometers in a micrometer scale 
     คำสำคัญ light reflection, scratch detection, magnetic disk 
ผู้เขียน
627040030-3 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0