2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Utilization of CD and DVD Pick-Up Heads for Scratch Inspection of Magnetic Disk in Dynamic State Using Microcontroller 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN 2076-3417 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 19 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-11 
     บทคัดย่อ A non-destructive technique to inspect a scratch on all magnetic disks in the beginning process of hard disk drive (HDD) manufacturing by using CD and DVD pick-up heads as the detector is proposed. It requires a 100% disk inspection of micrometer-sized scratches in a quick measurement with low cost inventing. Most of the previous studies were in static state but this is the first time to be done in dynamic study using the microcontroller in order to promptly serve for industrial utilization. The size, position, and shape characteristic of scratches are examined using light reflection technique. The results show that, when the laser beam is targeted on a magnetic disk in a position, either scratch or non-scratch, the reflected light intensity di ers. The DVD pick-up head can detect the width and the surface characteristic of the scratches, which is similar to the results from scanning electron microscope (SEM) for all scratches sizes less than 100 m. It is also found that using a DVD pick-up head provides a better resolution of shape characteristic and roughness of scratches surface than a CD pick-up head. Hence, the scratch size of 10s m scale on the magnetic disk can be accurately characterized by this proposed technique, which can be further utilized for magnetic disk inspection in the hard disk drive manufacturing process. 
     คำสำคัญ scratch detection; four error signal; CD pick-up head; DVD pick-up head 
ผู้เขียน
627040030-3 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0