2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางแนวทางการปรับปรุงแอปพลิเคชัน บัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation"  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 733-741 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ โดยทำการศึกษาผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการและนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะให้ธนาคารได้นำมาเป็นฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคได้ 0.814 จากนั้นจึงมานำมาใช้รวบรวมข้อมูล ผลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 5 ด้านอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับพึงพอใจ 1 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แต่พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ จากผลการศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแอปพลิเคชันในด้านกระบวนการโดยทำการเสนอในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานศูนย์สนับสนุนงานธนาคารด้านงานเอกสารและจัดทำโครงการสำหรับสาขาคือ โครงการ Mbanking Alert เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแอปพลิเคชันของธนาคาร 
ผู้เขียน
615740211-5 น.ส. หนึ่งฤทัย สุขประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0