2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Needs Assessment of Internal Supervision in Secondary Schools under The Office of Basic Education Commission 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research Conference Abstract & Proceedings  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 13 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 390 
     Editors/edition/publisher Niwat Srisawasdi, Faculty of Education, Khon Kaen University. 
     บทคัดย่อ Internal supervision conducted by teachers and school administrators become the key to measuring the quality of teaching and learning process in the school. However, conducting internal supervision in the school has alway faced many obstacles. The purpose of this research was to explore need assessment of Internal Supervision in Secondary Schools under the Office of Basic Education Commission. This was a descriptive research to explore the existing and desirable states of internal supervision in secondary schools. The samples group used in this research was secondary school supervisors under the Office of the Basic Education Commission. 5-rating scale questionnaire was administered into the sample. The results of this research found that the highest index of demand was the development of media, innovation and digital technology (PNImodified = 0.373), followed by the development of learning processes (PNImodified = 0.267), educational supervision (PNImodified = 0.262), and measure results, assess results and compare grades (PNImodified = 0.257), the lowest required index of needs was educational institution curriculum development (PNImodified = 0.246). The implication of this research proposed that school principal, supervisors, and teachers must pay attention toward the importance of media, innovation and digital technology to be used in monitoring teaching. 
ผู้เขียน
607050030-5 นาย กัมพล ขันทะวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0