2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of 3 (4, 5 dimethyl-2-thiazolyl) -2, 5 diphenyl tetrazolium bromide-based method for rapid detection of vancomycin-resistant enterococci  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ScienceAsia 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Science Society of Thailand under Royal Patronage and the National Research Council of Thailand (NRCT) 
     ISBN/ISSN 1513-1874 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ Vancomycin-resistant enterococci (VRE) have become a global problem of hospital- associated infections. A rapid VRE detection and early isolation of the positive cases is essential for prevention and control of its transmission in hospitals. The aim of this study was to develop and evaluate a simple and rapid method for detection of VRE by using 3 (4, 5 dimethyl-2-thiazolyl) -2, 5 diphenyl tetrazolium bromide (MTT) colorimetric method compared with a standard broth microdilution (BMD) and Etest. A total of 85 Enterococcus species (75 vancomycin-non-susceptible Enterococcus, 2 vancomycin-intermediate and 8 vancomycin-susceptible Enterococcus) were studied. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of vancomycin for all isolates were tested by BMD, MTT and Etest methods. The MTT-based method gave results within 9 hrs. with good category agreement, essential agreement, very major, major, and minor errors (100, 92.9, 0, 0 and 7.1% respectively), which were comparable to those of the Etest (97.6, 95.3, 2.4, 0 and 4.7% respectively). The Cohen's kappa coefficient (κ) of the MTT method compared with the BMD was perfect agreement (1.000) (p < 0.001). The MTT method is simple and rapid for early VRE detection to support prevention and control of its spread in hospitals.  
     คำสำคัญ - vancomycin resistance, enterococci, Etest, broth microdilution, MTT 
ผู้เขียน
595090005-5 น.ส. นุชรัตน์ พันธะศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0