2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคิดเชิงบริหารและจัดการชีวิต:การวิเคราะห์มโนทัศน์ (Executive Function(EF) in early childhood: A Concept Analysis) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN 2673-0693 
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ทักษะการคิดเชิงบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) ถือเป็นมโนทัศน์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะในเด็กปฐมวัย เป็นการทำหน้าที่ของสมองส่วนหน้าในการประสานงานกับสมองส่วนอื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันตามวัยและพัฒนาการ ในปัจจุบันมีการให้ความหมาย การตีความของมโนทัศน์นี้หลากหลาย มีความคลุมเครือในวรรณกรรม การวิเคราะห์มโนทัศน์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความหมาย คุณลักษณะสำคัญ และองค์ประกอบของมโนทัศน์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ของวอกเกอร์และเอแวนท์ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ การนำเสนอกรณีตัวอย่างและแนวทางการประยุกต์ใช้ในมโนทัศน์ ผลการวิเคราะห์พบคุณลักษณะสำคัญคือ 1) การทำหน้าที่ขั้นสูงและซับซ้อนของสมองส่วนหน้า และ 2) การประสานงานของสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่นๆในด้านการคิดและควบคุมพฤติกรรม ครอบคลุมด้าน2.1) บริหารจัดการ ริเริ่ม ลงมือทำ 2.2) วางแผน กำกับติดตาม ประเมินตนเอง 2.3) ยับยั้ง ยืดหยุ่น จดจำเพื่อนำใช้งาน และ 2.4) จดจ่อใส่ใจและมุ่งเป้าหมาย ให้สามารถทำได้ สำเร็จ โดยมีองค์ประกอบ 3 กลุ่มทักษะ จำนวนรวม 9 ด้าน การนำไปประยุกต์ใช้ต้องคำนึงถึงความหมายของมโนทัศน์ ความเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมทักษะดังกล่าวจึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
     คำสำคัญ ทักษะการคิดเชิงบริหารจัดการชีวิต; เด็กปฐมวัย; การวิเคราะห์มโนทัศน์ 
ผู้เขียน
597060006-5 นาง ศิราณี อิ่มน้ำขาว [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0