2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ศิราณี อิ่มน้ำขาว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SIRANEE IMNAMKHAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 95/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารและจัดการชีวิตสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Executive Function Promotion for Pre-school Children in The Child Demonstration Development Center,Faculty of Nursing,Khon kaen University 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 284/2561 ลว.20 ส.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-