2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Primer Screening for Studying Genetic Diversity in the Genus Laggera in Thailand using Start Codon Targeted (SCoT) Markers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2563 
     ถึง 18 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ A292–A302 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The Start Codon Targeted (SCoT) primer screening for genetic diversity analysis in the genus Laggera in Thailand was studied to find the suitable primers that can be used for genetic diversity analysis in Laggera species and population, including L. alata and L. crispata. Thirty-six SCoT primers were used for screening procedure. The results showed that 12 of 36 SCoT primers produced most polymorphic and clear bands, including primers SCoT2, SCoT4, SCoT5, SCoT6, SCoT15, SCoT17, SCoT24, SCoT25, SCoT27, SCoT29, SCoT32 and SCoT35. These primers could be generated the number of band ranged from 11 (SCoT6) to 22 (SCoT15) bands. The size of band ranged from 150 to 3,000 base pairs. The polymorphic information content (PIC) ranged from 0.1601 (SCoT4) to 0.4306 (SCoT27). Thus, this study revealed that these 12 primers are suitable for further study on the genetic diversity of Laggera species and populations in Thailand and they might be useful for the other plant taxa in the family Asteraceae. 
ผู้เขียน
615020106-3 น.ส. สิริยากร สุขเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0