2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AN ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM USING PROBABILITY-BASED CONTROL PARAMETERS WITH THE ALTERNATING OF LEARNING AND UTILIZING PERIODS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) "Power of Science to Achieve SDGs" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King in Association with Faculty of Science, Ramkhamhaeng University 
     สถานที่จัดประชุม Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2563 
     ถึง 7 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่) 46 
     หน้าที่พิมพ์ 250-259 
     Editors/edition/publisher The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King Faculty of Science, Ramkhamhaeng University 
     บทคัดย่อ In this research, we propose an adaptive differential evolution algorithm using probability-based control parameters with the alternating of learning and utilizing periods (ADEPC) for solving continuous optimization problems. The proposed method uses 3 values of scaling factor and 3 values of crossover rate with the adaptive and competitive probabilities based on the success of trial vectors in selection process. The probabilities are also controlled by the alternating of learning and utilizing periods. The ADEPC with the suitable learning and utilizing periods is tested and compared with some well-known adaptive differential evolution algorithms on several benchmark functions of different types and difficulties. The experimental results show that the ADEPC is effective and overall outperforms the compared methods. 
ผู้เขียน
615020047-3 นาย วิทยา แพงไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0