2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020047-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิทยา แพงไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WITTAYA PHAENGTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างที่ปรับตัวได้โดยการใช้พารามิเตอร์ควบคุมเชิงความน่าจะเป็นร่วมกับการสลับช่วงของการเรียนรู้และช่วงการใช้งาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM USING PROBABILITY-BASED CONTROL PARAMETERS WITH THE ALTERNATING OF LEARNING AND UTILIZING PERIODS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 167/2563 ลว 10 มี.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 668/2563 ลว 21 ต.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 17 พฤศจิกายน 2563 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 522/2562 ลว 12 ก.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AN ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM USING PROBABILITY-BASED CONTROL PARAMETERS WITH THE ALTERNATING OF LEARNING AND UTILIZING PERIODS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) "Power of Science to Achieve SDGs" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King in Association with Faculty of Science, Ramkhamhaeng University 
สถานที่จัดประชุม Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue 46 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 250-259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King Faculty of Science, Ramkhamhaeng University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper