2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antihypertensive and antioxidative effects of asiatic acid in rats with long-term exposure to cadmium. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน january-february
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 61-67 
     บทคัดย่อ Background and objective: Cadmium (Cd) is a toxic heavy metal which causes oxidative damage to various tissues and associated with hypertension. Antioxidants have been used to protect against Cd intoxication. Asiatic acid (AA) is a pentacyclic triterpenoid extracted from Bua-Bok (Centella asiatica) and possesses strong antioxidant activities. This study aimed to investigate whether AA could attenuate hypertension and oxidative stress in rats chronically exposed to Cd. Methods: Male Sprague-Dawley rats were exposed to Cd daily via consumption of water containing 10 ppm cadmium chloride for 16 weeks. Rats in the control groups received deionized water as drinking water. AA (15 or 30 mg/kg b.w.) was orally administered once daily for the last 4 weeks of the experiment. Results: Cd induced hypertension in rats by increasing arterial blood pressure and peripheral vascular resistance. Cd significantly attenuated the vasodilating responses to acetylcholine (p < 0.05) while the vasodilating responses to sodium nitroprusside were unchanged. AA in a dose dependent manner significantly improved hemodynamics and increased endothelial-dependent responses (p < 0.05). AA alleviated oxidative stress, enhanced blood glutathione and decreased plasma nitrate/nitrite level. Moreover, AA also reduced the accumulation of Cd in blood and vascular tissues. Conclusions: These results suggest that AA is a protective antioxidant against Cd-induced hypertension, endothelial dysfunction and oxidative stress.  
     คำสำคัญ Asiatic acid, Cadmium, Hypertension, Nitric oxide, Oxidative stress 
ผู้เขียน
597070022-1 นาย อัครชัย ทับสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0