2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070022-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัครชัย ทับสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AKARACHAI TUBSAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของเคอร์คูมินและกรดเอเซียติกต่อการต้านภาวะความดันเลือดสูงและภาวะเครียดออกชิเดขันในหนูแรทที่ได้รับตะกั่วและ/หรือแคดเมียมเป็นเวลานาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of curcumin and asiatic acid against hypertension and oxdative stress in rats with chronic exposure to lead and/or cadmium 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งที่ 182/2560 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มีนาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1840/2560 ลว 30 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2560 Turnitin 27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1480/2559 ลว 23 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1480/2559 ลว 23 สิงหาคม 2559