2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Curcumin mitigates hypertension, endothelial dysfunction and oxidative stress in rats with chronic exposure to lead and cadmium. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Tohoku Journal of Experimental Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sendai: Tohoku University Medical Press 
     ISBN/ISSN 1349-3329 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Lead (Pb) and cadmium (Cd) are environmental pollutants and nonessential elements in the body. Both metals induce the development of hypertension which is associated with oxidative damage. Curcumin (CUR) is a polyphenol compound with strong antioxidant activity. The present study evaluated the effect of CUR on oxidative stress, endothelial dysfunction and hypertension induced by exposure to either Pb, Cd or the combination in rats. Male Sprague-Dawley rats were exposed to low level of lead acetate (100 mg/L) and/or cadmium chloride (10 mg/L) in the drinking water for 16 weeks. CUR (100 mg/kg) was intragastrically administered once daily for the last 4 weeks. Exposure to Pb, Cd or the combination induced increases in arterial blood pressure and peripheral vascular resistance, and decreased endothelium-dependent vasodilation response. Supplementation with CUR significantly reduced blood pressure, alleviated oxidative stress, as shown by a suppression of the elevated formations of vascular superoxide (O2•−), plasma protein carbonyl and malondialdehyde, and an increase of plasma nitrate/nitrite, glutathione (GSH) and the GSH redox state (GSH/GSSG) in the blood. The effects of CUR were associated with the improvement of endothelial function, upregulation of eNOS and downregulation of gp91phox expressions. Furthermore, CUR reduced the metal levels in blood, aorta, liver and kidney. Altogether, exposure to the combination of Pb and Cd aggravated hypertension and oxidative stress, and CUR effectively ameliorated these adverse events in every metal exposed animals. Data indicate that CUR may be useful as a dietary supplement for protection against the noxious effects of these heavy metals. 
     คำสำคัญ curcumin; cadmium; hypertension; lead; oxidative stress 
ผู้เขียน
597070022-1 นาย อัครชัย ทับสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0