2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Ameliorative Effect of Curcumin on Lead-induced Hypertension, Arterial Stiffness and Oxidative Stress in Rats
ชื่อรางวัล Best poster presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The physiological society of Thailand
วันที่รับมอบรางวัล 7 ธันวาคม 2560
สถานที่จัด AVANI khonkaen hotel
ประเทศ/รัฐ Thailand/ Khonkaen  
ผู้เขียน
597070022-1 นาย อัครชัย ทับสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์