2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of time and concentration of ethyl methane sulfonate (EMS) on Chia (Salvia hispanica L.) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Acta Horticulturae 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society for Horticultural Science: ISHS 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2563 
     ฉบับที่ 1298 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This experiment was conducted to determine concentration and time of ethyl methane sulfonate (EMS) that will be used as the EMS mutagen of Chia (Salvia hispanica L.). Chia is predominantly self-pollinated and has low genetic variability. Breeding using standard methods is difficult and takes a long time to select. Mutation induced by EMS is another method used to create genetic variability. Experimental design used in this research was 5 x 4 factorial experiments in RCBD. Factor A was five levels of the concentration, 0%, 0.2%, 0.4%, 0.8%, and 1.6%. Factors B was four levels of exposure duration 3, 6, 9, and 12 hours; after that, the germination seedling will be evaluated at day 10. The graph was plotted in order to examine the relationship between the concentration and duration of the EMS dosage which results in 50% reduction in the seedling. The results showed that germination percentages of those seeds soaked in 0.37% EMS for 12 hours and 0.76% EMS for 9 hours were 50% decreased. On the other hand, 3 hours and 6 hours at the highest concentration (1.6%), the germination percentage decreased by 10% and 27%, respectively. Therefore, EMS solution should be used in the concentration of 0.37% - 0.76% by volume, using a time of 9-12 hours to induce Chia mutation. 
     คำสำคัญ mutation, plant breeding, germination test, lethal dose 
ผู้เขียน
605030002-8 น.ส. ศุภกร ทาโบราณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0