2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605030002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุภกร ทาโบราณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAKON THABORAN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของสารเอทิลมีเทนซัลโฟเนตต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และกรดไขมัน ในเจีย (Salvia hispanica L.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF ETHYL METHANESULPHONATE ON YIELD YIELD COMPONENT AND FATTY ACID COMPOSITION IN CHIA (Salvia hispanica L.) 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คำสั่งที่ 470/2561 ลว 22/8/2561 เสนอ 30/4/2562 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 11 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มกราคม 2563 คำสั่งสอบ 620/2562 ลว 27/12/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มกราคม 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 212/2562 ลว 13/5/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง เสนอ 11/10/2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of time and concentration of ethyl methane sulfonate (EMS) on Chia (Salvia hispanica L.) 
ชื่อวารสาร Acta Horticulturae 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society for Horticultural Science: ISHS 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 April 2020 
ปีที่ 2563  ฉบับที่ 1298 
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ