2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ "Effects of Dietary Black Rice and Purple Corn Extracted Residue on Feed Intake, Nutrient Digestibility, Antioxidant Activity in Plasma, and Growth Performance of Male Dairy Cattle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Animal Science Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Animal Science Building, Bogor Agricultural University 
     ISBN/ISSN 2086-4094 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Residue after extracted anthocyanin from black rice and purple corn contains anthocyanin and phenolic acids. Several research found that anthocyanins and phenolic acids had antioxidant and antimicrobial functions in animals. Sixteen male dairy cattle (average body weight 160 ± 10.6 kg) were allotted in a completely randomized design (CRD) with 4 levels of black rice and purple corn extracted residue (BPER) at 0, 2, 4, and 6% dry matter (DM) in total mixed ration (TMR). The TMR diets were fed ad libitum for 125 days. The daily DM intake, nutrient digestibility, growth performance and plasma metabolites were determined. The results showed that BPER up to 6% had no effect on intake of DM, organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), and acid detergent fiber (ADF). Intake of ether extract (EE) increased with higher levels of BPER (p < 0.05). The DM, OM, CP, NDF, and ADF digestibility were similar among treatments. The average daily gain (ADG) and feed per gain were similar among treatments. There was no effect of BPER on concentrations of glucose, urea, total cholesterol, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferas (ALT), protein carbonyl and antioxidant activity in plasma. However, the malondialdehyde (MDA) concentrations in plasma was decreased (p < 0.05) with a higher level of BPER, indicated that lower lipid oxidation compared to 0% BPER. It was concluded that BPER can be used up to 6 % to reduce oxidative stress, without any negative effect on feed intake and nutrient digestibility.  
     คำสำคัญ Male dairy cattle; black rice and purple corn extracted residue; black rice bran residue; purple corn cob; digestibility; antioxidant 
ผู้เขียน
577030003-7 นาย รณชัย พรมชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0