2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ THE SETTLEMENT BEHAVIOR OF ISOLATED FOUNDATION ON KHON KAEN LOESS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of GEOMATE, Geotechnique, Construction Materials and Environment, Tsu, Mie, Japan 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่ 81 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 162-170 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Geotechnique, Construction Materials and Environment 
ผู้เขียน
615040025-1 นาย รัตนโชติ ทองป้อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0