2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040025-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัตนโชติ ทองป้อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATTANACHOT THONGPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมของขนาดฐานรากตื้นบนดินลมหอบขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE BEHAVIOR OF SHALLOW FOUNDATION SIZE ON KHON KAEN LOESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 235/2562 ลว. 2 เม.ย. 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 829/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ INFLUENCE OF THE FOUNDATION SIZE ON COLLAPSIBLE KHON KAEN LOESS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม 9th Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม Hotel Contimental Fuchu,   จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 978-4-909106025 C3051 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 144-149  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The GEOMATE International Society Tsu city, Mie, Japan 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper