2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ POST-CONCUSSION SYNDROME AND FACTORS ASSOCIATED WITH POST-CONCUSSION SYNDROME FOLLOWING MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Medico Legal Update 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (google scholar or EBSCOhost (USA)) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications ,India 
     ISBN/ISSN 0973-1283 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน July-September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Traumatic Brain Injury (TBI) is a worldwide public health concern especially in developing countries. This study was conducted to describe the prevalence, severity symptoms and determine factors associated with post-concussion syndrome (PCS) following mild traumatic brain injury (MTBI). Methods: A cross-sectional study was carried out with 218 patients following MTBI after discharged hospital from one week to one year at Odor Meanchey Provincial Hospital (OMCPH) and Anlong Veng Referral Hospital (AVRH). Multiple linear regression was applied to determine factors association. Results: Of the total 218 patients following MTBI, 79.4% had symptoms of PCS, with 5.8% re-hospitalization due to PCS. The most frequently occurring symptoms in PCS following MTBI were from headache 71.7%, being irritable 68.8%, forgetfulness 66.5%, fatigue 62.4%, and taking longer to think 57.2%. Marital status ß=-.236, p=.001, loss of consciousness (LoC) at the time of injury ß=-.205, p=.003, length of hospitalization ß=.288, p<0.001, and readmission ß=-.271, p<0.001 were statistically associated with PCS following MTBI. Conclusion: Majority of patients had symptoms of PCS. The most frequent symptoms were headache, being irritable, and forgetfulness. Socio-demographic and injury characteristics factors play an essential role in PCS following MTBI.  
     คำสำคัญ Socio-demographics, Injury characteristics, mild traumatic brain injury, post-concussion syndrome  
ผู้เขียน
615060086-9 Mr. VIBOL BO [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0