2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060086-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. VIBOL BO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VIBOL BO
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อุบัติการณ์ของสัญญาณและอาการของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการบาดเจ็บภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง: การศึกษาแบบย้อนหลัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Incidence of Signs and Symptoms of Post-Concussion Syndrome Following Mild Traumatic Brain Injury: A Retrospective Study 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤศจิกายน 2563
F รับรองการแก้ไข 30 พฤศจิกายน 2563
F แจ้งผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 มีนาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 16/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ POST-CONCUSSION SYNDROME AND FACTORS ASSOCIATED WITH POST-CONCUSSION SYNDROME FOLLOWING MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY 
ชื่อวารสาร Medico Legal Update 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications ,India 
ISBN/ISSN 0973-1283  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 January 2021 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน July-September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ