2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Bio-hydrogen production from Chlorella sp. biomass pretreated by acid-hydrothermal  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th Asian Biohydrogen & Biorefinery Symposium (ABBS 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia Bio-HyLinks and APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) 
     สถานที่จัดประชุม China 
     จังหวัด/รัฐ Zhengzhou, Henan province 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กันยายน 2561 
     ถึง 17 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 19 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Chlorella sp. biomass was pretreated by acid-hydrothermal method. Optimum conditions for the pretreatment were 1.5% (v/v) HCl, temperature of 180 °C, and reaction time of 15 min. Under these conditions, a maximum reducing sugar yield of 162.8 mg/g-dry-biomass was attained. The hydrolysates were further used as a sole substrate for bio-hydrogen production by dark fermentation. A maximum bio-hydrogen yield of 47.2 mL/g-volatile-solids (VS) was achieved at the initial pH of 6.0, and feedstock to inoculum ratio of 1.0 on a VS basis. Results indicated that Chlorella sp. biomass is a feasible feedstock for bio-hydrogen production, and that acid-hydrothermal pretreatment is effective in enhancing bio-hydrogen production from the biomass.  
ผู้เขียน
587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0