2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Using vermiwash to enhance performance of small-scale vermifiltration for swine farm wastewater 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Environmental Geochemistry and Health 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Official Journal of the Society for Environmental Geochemistry and Health 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract: Pollution caused by swine wastewater is a growing concern in many countries. In the developing countries, swine wastewater is not properly collected and treated, the wastewater from swine farm pollutes the ecosystem. Especially for small swine farms, they couldnot afford to have wastewater treatment system. Therefore, farmers need cheap, sustainable technology for future mixed farming. Vermifiltration by earthworm has been introduced to be an answer for enhancing wastewater treatment. Vermiwash is the liquid gathered from vermicomposting that has high microbial activities and nutrients. This study was carried out on a small pilot scale to investigate swine wastewater treatment efficiency of vermifiltration system with and without vermiwash and compared with the geofiltration system. Vermiwash was incubated in vermifiltration and geofiltration systems for 1 week before the treatment. The result showed improved efficiency of vermifitration incubated with vermiwash in swine wastewater treatment for biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and total suspended solids (TSS) removal, which was highest followed by vermiflitration without incubated vermiwash, geofilter incubated with vermiwash and geofilter, respectively. Good performance of vermifiltration incubated with vermiwash compared with the geofilter treatment was demonstrated for removal of BOD (91.29+ 9.89 %, n=10), COD (91.42+ 6.34 %, n=10) and TSS (86.02+ 10.45 %, n=10). Furthermore, the burrowing activity of the test earthworm (Eisenia fetida) promoted the aeration condition in Vermifilter which led to more dissolved oxygen (DO) in effluent (61.28+ 20.05 %, n=10). Moreover, the amount of copper (Cu) in effluent was decreased compared with influent by up to 88% in all treatment. After 10 weeks of the experiment, the vermicompost that was incubated with vermiwash and produced from earthworm on the top layer was analyzed and showed that nutrients (nitrogen, phosphorus) and soil organic carbon were increased with vermifilter treatment (47.65, 81.61 and 31.79%, respectively) compared with geofilter treatment. In addition, bioavailability of Cu in soil in form of exchangeable Cu was decreased by increasing the bound to organic matter fraction. Transformation of Cu during vermifiltration happened and alleviated the mobility and availability of Cu. Copper in exchangeable form can change into nontoxic form. Therefore, vermifiltration process incubated with vermiwash could reduce the dispersion of copper in swine waste. In conclusion, vermiwash could enhance performance of vermifiltratration for swine farm wastewater treatment. The available fraction of copper in vermicompost produced from vermifiltration decreased. Therefore, the farmer could produce vermicompost as the biofertilizer for agricultural production. Using vermifiltration for wastewater treatment in small swine farm could be the eco-solution for nutrient recovery, water resource recycles and minimize pollution. 
     คำสำคัญ Vermifiltration, Swine farm Wastewater, Vermiwash, Copper, Biofertilizer 
ผู้เขียน
615030003-7 นาย ณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0